Πετροβάμβακας PAROC Κατάλληλος για την Ναυτιλία – Βιομηχανία – Οικοδομή.

Για Πυρασφάλεια  Πυροπροστασία  Ηχομόνωση.

Η    ΕΤΑΙΡΕΙΑ PAROC

Η Paroc είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μονωτικών προϊόντων μέγιστης ενεργειακής απόδοσης στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Το κύριο προϊόν της εταιρείας είναι ο πετροβάμβακας. Τα προϊόντα πετροβάμβακα Paroc χρησιμοποιούνται για τη μόνωση των κτιρίων, την βιομηχανική-τεχνική μόνωση, την ναυτιλιακή μόνωση, την ακουστική μόνωση και τα πάνελ. Τα προϊόντα παράγονται στην Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Λιθουανία, την Πολωνία ενώ από το 2013 και στη Ρωσία.

Τα προϊόντα μόνωσης των κτιρίων προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα λύσεων για όλους τους τύπους κτιρίων. Η μόνωση των κτιρίων περιλαμβάνει κυρίως την θερμική μόνωση, την πυρασφάλεια, την ηχομόνωση των εξωτερικών τοίχων, οροφών, δαπέδων, υπογείων, ενδιάμεσων ορόφων κλπ.

Η ακουστική μόνωση περιλαμβάνει ήχο-απορροφητικές οροφές και πάνελ καθώς και βιομηχανικά προϊόντα για τον έλεγχο του θορύβου.

Η τεχνική μόνωση περιλαμβάνει εξειδικευμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη θερμική μόνωση, την πυροπροστασία, την ηχομόνωση στη βιομηχανία, την μόνωση αεραγωγών, βιομηχανικών δικτύων και σωληνώσεων.

Η ναυτιλιακή μόνωση περιλαμβάνει εξειδικευμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη ναυπηγική και τις υπεράκτιες κατασκευές. Χρησιμοποιούνται σε μια πληθώρα εφαρμογών όπως η θερμική μόνωση, η πυροπροστασία και η ηχομόνωση, η μόνωση αεραγωγών, δικτύων και σωληνώσεων και γενικά σε οποιαδήποτε ναυτιλιακή εφαρμογή.

Τα πάνελ PAROC® είναι πανέλια που αποτελούνται εξωτερικά από ελαφρύ χάλυβα και εσωτερικά από πετροβάμβακα. Τα πάνελ PAROC® χρησιμοποιούνται για κατατμήσεις, προσόψεις και οροφές σε δημόσιους χώρους καθώς και σε εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

H Paroc, έχοντας ως πρώτο πλάνο τα ζητήματα της ποιότητας και του περιβάλλοντος, στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων της και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες της. Οι διαδικασίες είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τα ισχύοντα πρότυπα. Αμερόληπτα ιδρύματα ταξινόμησης πραγματοποιούν αξιολογήσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής της εταιρείας προκειμένου να εγκρίνουν τη χορήγηση των πιστοποιητικών αυτών.
Οι EN ISO 9001:2008 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και τα EN ISO 14001:2004 Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, έχουν χορηγηθεί έπειτα από ενδελεχείς ελέγχους σε όλες τις χώρες παραγωγής μονωτικών προϊόντων PAROC. Τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν το σύνολο της αλυσίδας υπηρεσιών από την παραγωγή μέχρι την πώληση. Η μέτρηση της απόδοσης είναι ενεργή με μια ποικιλία μεθόδων, ενώ όταν χρήζει ανάγκης λαμβάνονται τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

O Πετροβάμβακας PAROC πριονίζεται στο απαιτούμενο μέγεθος και σχήμα- πλάκες, κοχύλια, γωνίες σωληνώσεων κ.α- και επεξεργάζεται κατάλληλα, προκειμένου να επιτευχθεί η προσθήκη του σε άλλα προϊόντα. Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα πετροβάμβακα καθίστανται ανακυκλώσιμα κατά την διεργασία παραγωγής.
Λόγω της εντυπωσιακής ελαστικότητάς του ο πετροβάμβακας PAROC μπορεί να συμπιεστεί για τη μείωση του όγκου του- κατά τη φάση συσκευασίας- καθιστώντας τον φθηνότερο και ευκολότερο κατά την μεταφορά και τον χειρισμό του.
Απόβλητα όπως περικοπές, ανακυκλώνονται στη διαδικασία παραγωγής, μειώνοντας τις εισροές και τις ενεργειακές απαιτήσεις. Αέρια, που προέρχονται από τις παραγωγικές διεργασίες, καθαρίζονται σε φίλτρα και μετά-καυστήρες, για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Μία από τις βασικές απαιτήσεις του κανονισμού για τα προϊόντα δομικών κατασκευών (CPR) είναι η μηχανική αντοχή και ευστάθεια (ερμηνευτικό έγγραφο 1). Η μηχανική απόδοση των δομικών συστατικών καθορίζεται σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1990: 2002, βάσει της στατικής μελέτης.
Η μηχανική αντοχή και ευστάθεια αναφέρεται στη σταθερότητα του συνόλου της κατασκευής. Όσο αφορά την θερμομόνωση, οι απαιτήσεις για μηχανική αντοχή εξαρτώνται από την εφαρμογή. Στη σήμανση των προϊόντων, για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, οι απαραίτητες ιδιότητες της μηχανικής αντοχής δοκιμάζονται και περιλαμβάνονται στο σήμα CE. Οι απαιτήσεις για το επίπεδο της μηχανικής αντοχής του κάθε ακινήτου παρουσιάζονται στους εθνικούς οικοδομικούς κανονισμούς.
O Πετροβάμβακας PAROC είναι ένα ιδιαίτερα αποδοτικό υλικό, λόγω της μοναδικής δομής του. Ανάλογα με τον προσανατολισμό των ινών, υπάρχουν διαφορετικά προϊόντα, με διαφορετικές μηχανικές ιδιότητες. Ως εκ τούτου ο πετροβάμβακας αποτελεί ένα ανόργανο υλικό, που τον καθιστά ικανό να διατηρεί το σχήμα και τις διαστάσεις του σε όλες τις συνθήκες, λόγω της υψηλής ανθεκτικότητας και των μηχανικών του ιδιοτήτων.

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Ο ήχος είναι μια από τις βασικές απαιτήσεις του κανονισμού των δομικών προϊόντων της ΕΕ (CPR), σύμφωνα με το ερμηνευτικό έγγραφο περί προστασίας κατά του θορύβου. Υπάρχουν διάφορα είδη θορύβου όπως ο θόρυβος που μεταδίδεται από βιομηχανικά κτίρια στο περιβάλλον, ο κυκλοφοριακός θόρυβος που εισέρχεται στα κτίρια, ο θόρυβος στο εσωτερικό των εργαστηρίων και κτιρίων και ο θόρυβος μεταξύ των δωματίων σε ένα κτίριο. Οι ηχομονωτικές ιδιότητες απορρόφησης ενός υλικού εκφράζονται από τον συντελεστή απορρόφησης του ήχου α (άλφα), ως συνάρτηση της συχνότητας (κυμαίνεται από 0 έως 1,00).

Τα προϊόντα πετροβάμβακα PAROC λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων τους χρησιμοποιούνται σε όλες τις εφαρμογές. Είναι πορώδη καθώς αποτελούνται από συνεκτικό υλικό και κοιλότητες. Η ικανότητά τους να απορροφούν τον ήχο αυξάνεται με τη συχνότητα και συνδέεται με το πάχος, ειδικά όταν το απορροφητικό υλικό τοποθετείται σταθερά ενάντια σε έναν τοίχο ή άλλη σκληρή επιφάνεια. Για τον ήχο χαμηλής συχνότητας, ένα διάκενο αέρος μεταξύ του απορροφητή και την ανακλαστική επιφάνεια ή τον τοίχο θα προκαλέσει την απορρόφηση του ήχου. Σε χωρίσματα, πορώδη και διαπερατά από τον αέρα ο πετροβάμβακας είναι το πιο οικονομικά αποδοτικό υλικό ηχομόνωσης. Για το διπλό χώρισμα φύλλων, δίνει μια βελτίωση 5-10 dB σε σύγκριση με μια απλής κατασκευής τοιχοποιία. Όταν το ηχητικό κύμα διαπερνά το ορυκτό μαλλί, η ηχητική ενέργεια μέσω της τριβής μεταβάλλεται σε θερμότητα. Τα προϊόντα πετροβάμβακα PAROC χρησιμοποιούνται ως πρόληψη του ήχου σε κατασκευές εξασφαλίζοντας 1)την πλήρωση των κοιλοτήτων στα τοιχώματα, έτσι ώστε να μην συμβάλλουν στην αντήχηση 2)την θέση πλωτού δαπέδου για τη μείωση του ήχου από τις ενδοδαπέδιες επιπτώσεις 3)την χρήση μονωτικών μηχανημάτων δόνησης, έτσι ώστε να μειώνονται οι δονήσεις. Τα προϊόντα πετροβάμβακα PAROC που χρησιμοποιούνται για ηχομόνωση είναι ειδικά σχεδιασμένα για την εφαρμογή στα δάπεδα. Ο προσανατολισμός των ινών είναι κατά κύριο λόγο οριζόντιος σε σύγκριση με τις πλάκες οροφής ή τις πλάκες εδάφους επιτυγχάνοντας καλύτερο μπλοκάρισμα του ήχου που διέρχεται.  

Η ΕΝ ISO 11654 χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των ήχο-απορροφητικών υλικών με βάση τις μετρούμενες καμπύλες απορρόφησης σε κατηγορίες από το Α έως Ε. Η κατηγορία Α έχει την μέγιστη ικανότητα να απορροφά τον ήχο, και η Ε έχει την ασθενέστερη. Η μέθοδος εγκατάστασης μαζί με τις ιδιότητες των υλικών έχει μεγάλο αντίκτυπο στο αποτέλεσμα. Ο πετροβάμβακας PAROC με βάση τις ακουστικές πλάκες εντάσσεται στην Α 'κατηγορία.

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Όταν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, ο χρόνος είναι η ουσία για την διάσωση των ανθρώπων και την αποθήκευση των υλικών αγαθών. Κατά την επιλογή της μόνωσης που χρειαζόμαστε, πρέπει να λάβουμε υπόψη το κατάλληλο υλικό, που θα συμβάλλει στον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς, του καπνού και των τοξικών αερίων τα οποία αναπτύσσονται σε συνάρτηση με τους εξής τρεις παράγοντες: το οξυγόνο, τα αναφλέξιμα υλικά και την ενέργεια(θερμότητα).
Ο πετροβάμβακας PAROC είναι κατασκευασμένος από πέτρα, που ούτε καίγεται, ούτε αναφλέγεται. Η μόνωση με πετροβάμβακα PAROC επομένως δεν συμβάλλει στην εξάπλωση της φωτιάς. Αντ ' αυτού, το υλικό προστατεύει από τις πυρκαγιές. Όταν εκδηλωθεί η φωτιά, ο πετροβάμβακας PAROC χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να αντέχει την πυρκαγιά για τέσσερις συνεχείς ώρες προτού το υλικό τελικά επηρεαστεί. Η υψηλή θερμική αντίσταση του πετροβάμβακα PAROC καθιστά προφανή την επιλογή του σε έργα όπου η πυρασφάλεια είναι σημαντική. Η επιλογή του επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της κατασκευής.
Ο πετροβάμβακας PAROC είναι άκαυστος, διατηρώντας τις ιδιότητές του ακόμα και σε θερμοκρασία 1000
 C και κατατάσσεται, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης, στην υψηλότερη κατηγορία Euro A1, ενώ τα προϊόντα πετροβάμβακα PAROC με ένα επιφανειακό στρώμα αλουμινίου ή υαλοΰφασμα στην κατηγορία  Euroclass A1 ή A2-s1, d0 (EN ISO 13501-1). Και οι δύο κατηγορίες συμβάλλουν στην αποτροπή της διάδοσης του καπνού και της φωτιάς, κάτι που τα καθιστά ως επιτακτική λύση μόνωσης σε όλα τα έργα ναυτιλίας, βιομηχανίας και οικοδομής.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

Όλες οι κατασκευές είναι εκτεθειμένες στην υγρασία. Η υγρασία εισέρχεται σε μέρη μη επιτρεπτά, δημιουργώντας ένα αόρατο πρόβλημα. Είναι μια πολύ γνωστή αλήθεια ότι όταν η υγρασία παραμένει στη δομή της κατασκευής, μπορεί να αποτελέσει ένα γόνιμο έδαφος τόσο για την μούχλα όσο και για τις δυσάρεστες οσμές. Το αποτέλεσμα είναι να επηρεάζει άμεσα την υγεία και την άνεση των ατόμων που στελεχώνουν τους χώρους εγκατάστασης.
Εξίσου γνωστό είναι, ότι η υγρασία είναι η κύρια ζημιογόνος αιτία σε οικοδομικά υλικά και κατασκευές, κάτι που τα θέτει σε κίνδυνο συχνά, τόσο από άποψη οικονομίας, όσο και από άποψη λειτουργίας. Οι κατασκευές σε όλους τους τομείς είναι σε συνάρτηση με την επιλογή της κατάλληλης μόνωσης. Υπάρχουν δύο επιλογές: να πάρουμε το ρίσκο και να χρησιμοποιήσουμε ένα μονωτικό υλικό που παγιδεύει την υγρασία ή ένα υλικό που παραμένει στεγνό από την αρχή. Ο πετροβάμβακας PAROC έχει υψηλή μετάδοση των υδρατμών, κάτι που σημαίνει ότι η υγρασία διέρχεται μέσω του πετροβάμβακα PAROC, αν η θέρμανση είναι σε λειτουργία. Και αν ο πετροβάμβακας PAROC είναι εκτεθειμένος σε υγρασία, η υγρασία στεγνώνει εξωτερικά του γρήγορα. Ο πετροβάμβακας PAROC διατηρεί επίσης τις μονωτικές του ιδιότητες απέναντι στη θερμότητα, το θόρυβο και την φωτιά, ακόμη και αν έχει αρχικά εκτεθεί σε υγρασία και στη συνέχεια αφεθεί να στεγνώσει.
Οι μελέτες που έγιναν από το Τεχνικό Ινστιτούτο Ερευνών της Σουηδίας δείχνουν ότι ο πετροβάμβακας PAROC είναι ο πιο κατάλληλος να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια από ό, τι τα άλλα είδη μόνωσης. Όταν είμαστε σε έναν προϋπολογισμό, ο πετροβάμβακας PAROC είναι ένας εύκολος τρόπος για να οικοδομήσουμε οικονομικά και με ασφάλεια.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Είναι αποδεδειγμένο ότι από άποψη υγείας η ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους είναι πιο σημαντική σε σύγκριση με τους εξωτερικούς χώρους. Ένα καλό κλίμα εσωτερικού χώρου μειώνει τον αριθμό των ασθενειών και συμβάλλει στην πρόληψη των συμπτωμάτων του ''συνδρόμου του κτιρίου'' ενώ παράλληλα βελτιώνει την άνεση και την παραγωγικότητα. Η ποιότητα του εσωτερικού κλίματος επηρεάζεται εξίσου από τα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, μηχανική κατασκευή, ποιότητα των κατασκευαστικών εργασιών και οικοδομικών υλικών, καθώς και από την λειτουργία και συντήρηση του κτιρίου.

Τα προϊόντα PAROC μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με ασφάλεια, χωρίς κινδύνους για την υγεία καθώς δεν είναι καρκινογόνα για τον άνθρωπο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πιστοποίησης για τα προϊόντα πετροβάμβακα (EUCEB) επιβεβαιώνει ότι οι ορυκτές ίνες του πετροβάμβακα PAROC πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας της Επιτροπής, ενώ οι καταναλωτές μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν από την ετικέτα(EUCEB) ότι τα προϊόντα πετροβάμβακα PAROC εξαιρούνται από το Ευρωπαϊκό σύστημα καρκινογόνας ταξινόμησης. Έχει επίσης απονεμηθεί το σήμα ποιότητας RAL το οποίο πιστοποιεί ότι τα προϊόντα πετροβάμβακα PAROC δεν περιέχουν καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές ουσίες, σύμφωνα με το γερμανικό τεχνικό κανονισμό για τις επικίνδυνες ουσίες TRGS 905. Το σήμα ποιότητας RAL πιστοποιεί ότι τα προϊόντα πετροβάμβακα PAROC δεν περιέχουν χημικά ενώ παράλληλα υπόκεινται ανά τακτά διαστήματα σε συνεχείς ελέγχους από ένα ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Τα προϊόντα πετροβάμβακα PAROC πληρούν τις πιο αυστηρές απαιτήσεις (M1) χαμηλής εκπομπής ρύπων, σύμφωνα με το φινλανδικό για την οικοδόμηση εθελοντικό σύστημα. Οι πελάτες αναγνωρίζουν τα προϊόντα PAROC χαμηλής εκπομπής χημικών από την ετικέτα M1. Τα προϊόντα πετροβάμβακα PAROC συμμορφώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του CLP (ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μιγμάτων) και του REACH (Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων) που αποδεικνύουν ότι δεν είναι επικίνδυνα και βλαβερά για την υγεία. Τα προϊόντα πετροβάμβακα PAROC δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως αναφέρεται στην οδηγία RoHS (Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού). Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ο πετροβάμβακας PAROC είναι εύκολο να χειριστεί καθώς οι ίνες του δεν προκαλούν ερεθισμό του ανθρώπινου δέρματος, ενώ σε κάθε περίπτωση ενδείκνυται η χρήση φαρδιών ρούχων και γαντιών κατά την εγκατάσταση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.